Monday, November 17, 2008

ลาพีส ลาซูลี (Lapis Lazuli)

เป็นแซฟไฟร์ที่มีสีน้ำเงินเข้ม มีละอองทองผสมอยู่ในเนื้อ เกิดจากการรวมตัวกันของหินหลากหลายชนิด หินแต่ละก้อน จะมีลวดลาย และสีสัน แตกต่างกันไป หินที่มีค่ามาก คือ หินสีน้ำเงินเข้ม ที่มีผลึกสีขาว แบบแคลไซต์ หรือ ผลึกโลหะของไพไรต์ ในสมัยอียิปต์โลราน เชื่อกันว่า เป็นหินแห่งสวรรค์ แหล่งพลังของพระเจ้า และเป็นเครื่องชี้นำ ให้โมเสส ได้ร่างบัญญัติ 10 ประการขึ้นมา เป็นหินแห่งความรู้ เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจเสริมสร้างสติปัญญา มีพลังแห่งการหยั่งรู้ การเปิดใจ และเปิดตาให้ค้น พบสัจธรรมและความเป็นจริง มีพลังในการป้องกัน คุ้มครองสูงมากช่วยในการ ถอนพิษ หรือบำบัดอาการ ระคายเคืองในตา ลำคอ เป็นเครื่องประดับที่ไม่ควรผสมกับหินชนิดอื่น เพราะมีพลังสูงในตัวเอง

No comments:

Click !!! House Furniture Store

Click House Furniture Store