Tuesday, November 18, 2008

มอลดาไวต์ (Moldavite)

มอลดาไวต์ (Moldavite)

เป็นหินที่มีสีเขียว ช่วยให้คนเราสามารถสื่อสาร ทำความเข้าใจกับชีวิตรอบตัว สื่อสารกับจิตใจ ภายในตนเอง เข้าถึงสมาธิกันลึกซึ้ง สามารถเข้าใจแลค้นพบตัวเองว่า ต้องการอะไรมากที่สุด กระตุ้นในเกิดการปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ให้เป็นขั้นตอนมากขึ้นเหมาะกับเด็กแรกเกิด หรือเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ หรือความผิดปกติบางอย่าง ช่วยให้เด็กเล็ก ๆ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ทางร่างกายและจิตใจได้ดี เหมาะสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ ที่สูญเสียอวัยวะ เพราะเป็นเครื่องช่วย ยึดเหนี่ยวจิตในขั้นสูง สามารถปลอบใจ ให้กำลังใจได้

No comments:

Click !!! House Furniture Store

Click House Furniture Store